free
hit counter

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van JD Bags, van het personeel en de producten van JD Bags voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. JD Bags is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. JD Bags aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van JD Bags. De aansprakelijkheid van JD Bags is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.